CSI Star William Petersen Hospitalized While Working on Set – TMZ – TMZ